Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta

Neuvottelukunta tekee näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan järjestötoimintaa ja vahvistaa järjestöjen roolia hyvinvointialueen ja kuntien kehittämistyössä ja rakenteissa, edistää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Neuvottelukunnan esittely

Neuvottelukunnan toiminnan tavoitteet

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää hyvinvointia, kehittää ja vahvistaa alueensa järjestöjen toimijuutta ja merkitystä kansalaisjärjestöinä yhteistyössä järjestöjen, kuntien, maakuntaliiton, hyvinvointialueen ja eri verkostotoimijoiden kesken.

Neuvottelukunta toimii alueensa järjestöjen virallisena edustajana järjestöverkostojen kautta. Neuvottelukunnan tavoitteena on turvata alueen järjestöjen toimintaedellytykset sekä tukea kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Neuvottelukunta edistää alueensa järjestöjen keskinäistä yhteistyötä järjestöverkostoissa sekä yhteistyötä eri verkostotoimijoiden kesken.

Neuvottelukunta seuraa ja osallistuu kansalaisjärjestöstrategian ja sen toimintasuunnitelman valmisteluun. Aktiivisesti vaikutetaan kuntien, hyvinvointialueen ja ministeriöiden järjestöavustusten riittävyyteen ja tasapuolisuuteen.

Neuvottelukunta seuraa ja pyrkii vaikuttamaan edustamiensa järjestöjen edustajana työllisyydenpalvelujen rakennemuutokseen (vuoden 2025 alusta) siten, että järjestöjen rooli työllistäjänä vahvistuu entisestään ja muutokselle asetetut tavoitteet toteutuvat suunnitellusti.

Neuvottelukunta toimii vahvana viestijänä järjestöjen alaverkostoille ja muille yhteistyökumppaneilla ja verkostoille.

 

Neuvottelukunnan tehtävät

 1. Toimii Kymenlaakson järjestöjen virallisena äänenä edistäen ja vahvistaen järjestöjen toimintaedellytyksiä ja keskinäistä yhteistyötä. 
 2. Edistää kansalaisten osallisuutta lisäämällä järjestöihin osallistumismahdollisuuksia. 
 3. Tukee järjestöjen yhteistyötä ja yhteiskehittämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
 4. Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä yhteistyöehdotuksia järjestöyhteistyön kehittämiseksi.
 5. Edistää ja tukee järjestöjen ja muiden toimijoiden  keskinäistä yhteistyötä.
 6. Vastaa järjestöyhteistyön viestinnästä ja tiedottamisesta viestintävastaavan ja edustajien kautta.
 7. Toteuttaa lisäksi yhdessä sovittavat tehtävät.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 2024

Puheenjohtaja: Suvi Saarinen

Sihteeri: Minna Mänttäri

Viestintävastaava: Katja Valkeinen

 

Järjestöjen neuvottelukunnan alaverkostojen yhteyshenkilöt

Ikäihmisten parissa toimivat järjestöt: Tarja Levonen

Kulttuurijärjestöt: Piia Kleimola

Kumppanuustalot: Minna Mänttäri

Kymenlaakson Kylät: Elina Seppänen

Lapsiperhejärjestöt: Henna Hovi

Liikuntajärjestöt: Tommi Lehtinen

Maahanmuuttajajärjestöt: Johanna Hasu

Potilas- ja vammaisjärjestöt: Tarja Mänttäri

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt: Laura Kristoffersson

Työllisyysjärjestöt: Riina Pasi

Valmius- ja varautuminen: Tea Sissonen

 

Kunnat

Haminan kaupunki: Mia Iivonen

Kouvolan kaupunki: Sanna-Riitta Junnonen

Kotkan kaupunki: Hanna Pikka

Miehikkälän kunta: Auli Hyttinen

Pyhtään kunta: Tytti Eriksson

Virolahden kunta: Sari Rasi

Kymenlaakson maakuntaliitto: Harri Turkulainen

Kymenlaakson hyvinvointialue: Sanna Koste

 

Asiantuntijajäsenet

Paikalla olo ja puheoikeus: Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Arja Kumpu ja Helena Haaja

 

Asiakirjat

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toimintasääntö
Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan esittelydiat

 

Pöytäkirjat

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 15.5.2024, Kumppanuustalo Viikari
Pöytäkirja
Järjestöjen sote-muutostuen ajankohtaiset
Kymenlaakson järjestöyhteistyö ja avustukset
Järjestöyhteistyön asiakirjan yhteistyön taulukko
Vapaaehtoistoiminnan kyselyn yhteenveto
Kymenlaakson hyvinvointialueen lausuntopyyntö palvelurakenne ja palveluverkkoesityksestä
Palvelurakenne- ja palveluverkkoesityksen tukimateriaali

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 9.4.2024, Teams-etäkokous
Pöytäkirja
Päivitetty toimintasääntö
Kansanedustajien kutsu

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 7.2.2024, Porukkatalo Kouvola
Pöytäkirja
Niina Junttilan esitys
Toimintasääntö
Järjestöjen sote-muutostuki-tilannekatsaus
Hyte-neuvottelut
Palautteet neuvottelukunnan toiminnasta
Järjestöfoorumin 22.2.2023 ilmoitus, tiedote, työpajat-ohjelma
Potilas- ja vammajärjestöjen lausunto
Maakunnallisten SOTE-järjestötoimijoiden esitys

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 15.11.2023, Porukkatalo Kouvola
Pöytäkirja
Järjestöjen sote-muutostuen ajankohtaiset ja Lähellä.fi
Järjestöjen verkostot
Järjestöjen neuvottelukunnan viestintäsuunnitelma
Järjestöfoorumi suunnitelma
Hyte-neuvottelujen kutsu

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 6.9.2023, Kumppanuustalo Viikari
Pöytäkirja
Järjestöjen sote-muutostuki ajankohtaiset ja Lähellä.fi
Yhteistyöehdotus HYTE-lautakunnalle
Neuvottelukunnan toiminnan vakiinnuttaminen
Viestintätyöryhmän muistio

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 10.5.2023, Kumppanuustalo Hilma.
Tiivistelmä kokouksesta
Pöytäkirja
Järjestöjen sote-muutostuki ajankohtaiset
Yhteistyöehdotus HYTE-lautakunnalle

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 8.2.2023, Taideruukki.
Pöytäkirja, Sote-muutostuen ajankohtaiset, nimeämispyyntö ja Järjestöjen eduskuntavaalipanelin mainos
Materiaalit 

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta 23.11.2022, Kumppanuustalo Viikari

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson hyvinvointialuestrategia

Kymenlaakson työllisyysjärjestöt 


Verkoston yhteyshenkilö
Riina Pasi
riina.pasi@kouvolankipinä.fi
puh. 044 202 0232


Kenelle Työllisyysjärjestöt ovat?

 • Työttömät
 • Vaikeassa työasemassa olevat
 • Erityistukea tarvitsevat
 • Osatyökykyiset
 • Kuntoutujat
 • Alan vaihtajat
 • Nuoret


Toimijat

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

 • Työllistäminen
  • palkkatuki
  • työkokeilu
  • kuntouttava työtoiminta (yksilö ja ryhmä)
  • avotyötoiminta
 • Ohjaus työtehtävissä ja työelämätaidoissa
 • Työkyvyn ja -taitojen arviointia
 • Ohjausta ja neuvontaa elämänhallinnassa ja arjessa pärjäämisessä
 • Ohjausta ja neuvontaa työnhaussa tai koulutus vaihtoehtojen kartoittamisessa

Arviointi ja laatu

 • Typo-hankkeen raportointi ja seuranta neljännesvuosittain TE-toimistolle
 • Asiakaspalautteen kerääminen asiakkailta
 • Kuntouttavan työtoiminnan raportointi Kymsotelle
 • Hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan vastuuhenkilöiltä edellytetään vähintään amk-tason koulutustaustaa sekä toimintaympäristön tuntemusta
 • Työntekijöiden osaamista kehitetään sekä saadun palautteen että itsearvioinnin myötä

Resurssit

 • Työllisyyspoliittisten avustusten mahdollistamat resurssit
 • Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksen mahdollistamat resurssit
 • Järjestöjen muun (hankkeet ja avustukset) rahoituksen mahdollistamat resurssit

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Palvelun tilaaja (TE-palvelut, Kymsote jne.) ottaa yhteyttä tai asiakas itse
 • Sovitaan yksilölliset tavoitteet, sisältö ja kesto
 • Kartoitetaan työelämätaidot ja -valmiudet
 • Työtehtävien tekeminen järjestön eri toimintayksiköissä työllistetyn osaamisen, kiinnostuksen ja taitotason mukaisissa tehtävissä
 • Yksilö- ja ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa eri tehtävissä omissa toimintayksiköissä
 • Erilaisiin työkohteisiin, oppilaitoksiin jne. tutustuminen
 • Edelleen sijoittaminen toisen työnantajan palvelukseen

Toiminnan hyödyt

 • Mahdollisuus palata työelämään
 • Uuden oppiminen
 • Opiskelu tai työpaikan löytyminen
 • Elämänhallinnan paraneminen
 • Osallisuuden kokemusten vahvistaminen
 • Arkirytmin löytyminen
 • Työelämätaitojen ja tietämyksen kehittyminen

Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdejärjestöt

Verkoston yhteyshenkilö
Laura Kristoffersson
laura.kristoffersson@ks-sininauha.fi 
050 356 5530

 

Kenelle mielenterveys- ja päihdejärjestöjen toiminta on?

 • Asiakkaat (mm. päihteet, mielenterveys, rahapelaaminen, asunnottomuus, yksinäisyys, lähisuhdeväkivalta) ja muut asukkaat
 • Omaiset ja läheiset

Toimijat

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Ehkäisevä ja korjaava työ

 • Koulutusta, materiaaleja, asiantuntijatukea sote-ammattilaisille
 • Matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja ryhmät
 • Tietoa, tukea, ohjausta ja neuvontaa, digitaalisen asioinnin tukea, vertaistukea, mielekästä sisältöä eri elämäntilanteisiin'
 • Verkko- ja puhelinauttamisen ja -tuen palvelut

Resurssit

 • Asiantuntijaosaamista
 • Ammattitaitoista henkilökuntaa, jotka vastaavat toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
 • Vapaaehtoisia, vertaisohjaajia ja kokemusasiantuntijoita

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Ei tarvita lähetettä tai diagnoosia
 • Maksuton toiminta
 • Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset palvelut
 • Sitoutuminen toimintaan oman halun/kyvyn mukaan
 • Toimintaa myös verkossa

Toiminnan hyödyt

 • Arjen taitojen lisääntyminen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentyminen
 • Ammattilaisten osaamisen vahvistuminen
 • Erityistason palvelujen tarpeen vähentyminen
 • Mielen hyvinvoinnin ja minäpystyvyyden vahvistuminen
 • Palveluiden tai hoidon piiriin ohjautuminen ja sitoutuminen
 • Päihteiden käytön ja rahapelaamisen sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentyminen

Arviointi ja laatu

 • Järjestöt arvioivat toimintojaan omien laatu- ja arviointimenettelyjensä mukaisesti. Raportoinnista ja toiminnan ohjauksesta kerätään seurantatietoja järjestökohtaisesti
 • Säännöllinen palautteen kerääminen
 • Säännöllinen seuranta, raportointi ja arviointi rahoittajille
 • Työntekijät ovat ammatillisesti päteviä ja noudattavat työssään taustaorganisaationsa arvoja ja yleisiä eettisiä periaatteita.
 • Toimintaa toteutetaan ja kehitetään tutkitun tiedon ja toimintaympäristöstä saadun tiedon pohjalta
 • Vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä

Kymenlaakson potilas- ja vammaisjärjestöt 

Verkoston yhteyshenkilö
Tarja Mänttäri
tarja.manttari@sydanliitto.fi 
050 528 2019 


Kenelle Potilas- ja vammaisjärjestöt ovat?

 • Vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille
 • Sairastumisriskissä oleville

Toimijat

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Toimintaa ja yhdessä tekemistä hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

 • Ohjausta ja neuvontaa elämän erilaisiin tilanteisiin (yksilö- tai ryhmä).
 • Asiantuntijaneuvontaa ammattilaisille ja kohderyhmille
  • Sairauksien ehkäisy ja hoito
  • Esteettömyys ja saavutettavuus
  • Asiakkaan kohtaaminen
 • Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa
  • Vertaistuki
  • Kokemustoimijat
  • Alkuvaiheen kriisien tuki
  • Ystävä- ja tukihenkilötoiminta
 • Koulutuksia ja tapahtumia
 • Virkistystä, retkiä ja yhdessäolotilaisuuksia
 • Vaikuttamista ja edunvalvontaa

Resurssit

 • Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä vertaisohjaajat.
 • Rahoitus julkisen sektorin avustamana ja/tai sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella, toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakas- ja jäsenmaksuilla.

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Yhdistykset järjestävät toimintaa vapaaehtoistoimintana ja ammattilaisten toteuttamana.
 • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta on ammatillisesti suunniteltua ja ohjattua.

Toiminnan hyödyt

 • Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
 • Lisää hyvinvointia ja terveyttä.
 • Antaa tietoa ja tukea vamman/sairauden kanssa elämiseen.
 • Lisää voimavaroja ja tukee selviytymistä arjessa

Arviointi ja laatu

 • Toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan asiakaspalautteiden, järjestöjen omien laatukriteerien sekä/ja toimintaa koskevien lakien perusteella

Kymenlaakson Kumppanuustalot 

Verkoston yhteyshenkilö
Minna Mänttäri
minna.manttari@kumppanuustalohilma.fi
040 751 7955

Kumppanuustalot ovat yhdistysten koti, ja tarjoavat kaikille kuntalaisille avointa matalan kynnyksen toimintaa.


Kenelle kumppanuustalot ovat?

 • Yhdistystoimijoille
 • Vapaaehtoisille
 • Kuntalaisille

Toimijat

Toiminnan sisältö

Kumppanuustalot toimivat järjestöjen asiakasohjaajina

 • Tietoa alueen toimijoista
 • Talon sisällä järjestettävän matalan kynnyksen toiminnan tietämys
 • Tietoa ja osaamista neuvoa järjestyskentän toimintaa ja toiminnasta

Arviointi ja laatu

Toimintaa määrittää asiakaslähtöisyys sekä rahoittajan ohjeistus. Kaikkea toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan asiakaspalautteiden, järjestöjen omien laatukriteerien sekä toimintaa koskevien lakien perusteella.

Resurssit

Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset, vertaisohjaajat sekä eri tavoin työllistetyt henkilöt. Rahoitus Veikkauksen tuotoilla ja julkisen sektorin avustamana, toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakasmaksuilla. Monipuoliset tilat järjestö- ja vapaaehtoistoiminnalle.

Toiminta ja hyödyt

Kumppanuustalojen toiminnanjohtajat toimivat alueillaan järjestöjen palveluohjaajina ja heillä on laaja tuntemus alueen toimijoista. Kumppanuustalot toimivat tehokkaina tiedon välittäjinä alueellaan toimiville yhdistyksille.

Kumppanuustalot ovat maakunnallisesti järjestöjä yhdistäviä toimijoita. Kumppanuustalot vahvistavat järjestöjen osallisuutta sekä antavat tukea myös pienille yhdistyksille ja niiden toimijoille.


Kumppanuustalot ovat järjestöverkostojen keskittymä

Mikäli etsimääsi tietoa ei löydy alakohtaisten verkostojen tiedoista, voit aina kysyä kuntakohtaista tietoa alueella toimivan kumppanuustalon toiminnanjohtajalta.


Toiminnanjohtajat

Hamina
Kumppanuustalo Hilma
Minna Mänttäri
040 751 7955

Kotka
Kumppanuustalo Viikari
Suvi Saarinen
040 525 9803

Kouvola
Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry/Porukkatalo
Katja Valkeinen
040 744 9439

Miehikkälä
Palveluyhdistys Rateva ry
Liisa Pöntynen
040 767 4670Kymenlaakson ikääntyneiden parissa toimivat järjestöt

Verkoston yhteyshenkilö
Tarja Levonen
tarja.levonen@kouvolanseudunmuisti.fi
040 523 9697


Kenelle Ikääntyneiden parissa toimivat järjestöt ovat?

 • Yli 65-vuotiaille ja/tai eläkeläisille
 • Omaisille ja läheisille

Toimijat

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä ammattilaisten järjestämää toimintaa hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

 • Ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa
 • Asiantuntijatoimintaa
 • Asiointiapua
 • Keskusteluapua ja -tukea.
 • Koulutuksia ja luentoja ammattilaisille ja kohderyhmille
 • Kriisiauttamista
 • Ohjausta, neuvontaa ja valmennusta elämän erilaisiin tilanteisiin (yksilö- tai ryhmä).
 • Virkistystä, retkiä, vierailuja ja kerhotoimintaa
 • Ystävä-, avustaja- ja tukihenkilötoimintaa

Resurssit

 • Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä vertaisohjaajat.
 • Rahoitus julkisen sektorin avustamana ja/tai Sosiaali- ja terveysministeriön avustuksilla, toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakas- ja jäsenmaksuilla.

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

 • Yhdistykset järjestävät toimintaa vapaaehtoistoimintana ja ammattilaisten toteuttamana.
 • Vapaaehtois- ja vertaistoiminta on ammatillisesti suunniteltua ja ohjattua.

Toiminnan hyödyt

 • Toimintaan osallistuminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteen kuuluvuutta, sekä lisää hyvinvointia ja edistää terveyttä. Toiminta tukee itsenäistä selviytymistä arjessa ja lievittää yksinäisyyttä.

Arviointi ja laatu

 • Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään asiakaspalautteiden, järjestöjen omien laatukriteerien sekä toimintaa koskevien lakien perusteella.

Kymenlaakson maahanmuuttajajärjestöt 

Verkoston yhteyshenkilö
Johanna Hasu
johanna.hasu@mylly.me
044 709 4044


Kenelle Maahanmuuttajajärjestöt ovat?

 • Asiakkaat (Maahan muuttaneet, turvapaikanhakijat, opiskelijat ja tilapäisesti paikkakunnalla olevat ulkomaalaiset ja kantasuomalaiset)
 • Omaiset ja läheiset

Toimijat

Toiminnan sisältö

Mitä toimintaa

Kotoutumista edistävää matalan kynnyksen toimintaa

 • Matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta: digineuvonta, neuvonta, henkilökohtainen keskustelu, ohjaus ja opastus.
 • Vapaa-ajan- ja harrastustoiminta
 • Hanketoiminta
 • Eri kulttuurien tapahtumat ja retket. Kaksisuuntainen kotoutuminen.
 • Yksilöohjaus
 • Ryhmä- ja kerhotoiminta
 • Nuoriso-ohjaus
 • Kuntouttava työtoiminta (Monikulttuurisuuskeskukset)
 • Kunniaväkivallan ennaltaehkäisy
 • Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille, sekä toisille järjestöille: tiedostus, koulutus ja tuki kulttuuriasioissa
 • Tukea viranomaisten kanssa toimimiseen, arjen asiointiin ja tarvittaessa myös kotiin

Resurssit

 • Toimintaa toteuttavat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä vertaisohjaajat.
 • Resurssit vaihtelevat rahoituksista riippuen: työllisyyspoliittisten avustusten ja kuntouttavan työtoiminnan sopimusten mahdollistamat resurssit.
 • Rahoitus myös julkisen sektorin avustuksin ja/tai hankerahoituksella.
 • Toimintaa voidaan järjestää myös ostopalveluina tai asiakasmaksuilla.

Toiminta ja hyödyt

Toiminnan kuvaus

Asiakas hakeutuu monikulttuurikeskukseen useimmiten yksinäisyyden tai ongelmatilanteen, suomen kielen ja digiopintojen vuoksi, sekä osallistumaan muuhun toimintaan. Monikulttuurikeskus pysyy kotipesänä, tuttuna yhteisönä, josta hän saa keskusteluapua, tukea omaan jaksamiseen ja viihtymiseen.

 • Asiakas saa apua ja neuvontaa arjen haasteisiin tai hänet ohjataan ja avustetaan tarvittaessa eteenpäin oikean palvelun piiriin
 • Tarjotaan toimintaa vapaa-aikaan
 • Kaikessa toiminnassa matala kynnys, olennaista maksuttomuus ja spontaanius (ei ajanvarausta)
 • Tarjotaan tukea ja kulttuurien tuntemusta myös ammattilaisille
 • Turvallinen tila, toiminta kaikille avointa (ei vain maahan muuttaneille!)

Toiminnan hyödyt

 • Hyvien väestösuhteiden luominen
 • Kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen
 • Tuki arjen haasteisin maahanmuuton alkuvaiheessa
 • Asiakkaan voimavarojen lisääntyminen ja arjessa selviytyminen
 • Erilaisten kulttuurien ymmärtäminen ja rasismin torjunta

Arviointi ja laatu

 • Työn laatua arvioidaan asiakas-, sidosryhmä ja jäsenkyselyillä, järjestöjen omien laatukriteerien sekä/ja toimintaa koskevien lakien perusteella.
 • Työntekijät ovat päteviä ja noudattavat työssään oman organisaationsa arvoja