Yhdistys

" Haluamme olla mukana järjestöjen toiminnan kehittämisessä ja vahvistamassa järjestöjen roolia monitoimijaisessa yhteistyössä. Tahdomme, että järjestöt ovat tiiviisti mukana sote-keskuksissa ja asiakkaiden palvelupoluissa. Alueellisena kattojärjestönä olemme mukana vaikuttamassa järjestöjen tulevaisuuteen."

Hyvinvointia kansalaistoiminnalla!

Etsitkö mahdollisuutta vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon ja olla ajan tasalla alamme muutoksista? Tahdotko arkeesi asiantuntijaverkoston, jossa keskustella ja verkostoitua alasi ammattilaisten kanssa?

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on vuonna 1938 perustettu vahva sosiaali- ja terveysalan vaikuttaja sekä laajan ammatillisen verkoston tarjoava asiantuntijayhdistys. Alueellisena kattojärjestönä olemme aktiivisesti vaikuttamassa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tulevaisuuteen. Tarkoituksenamme on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistykseemme voi liittyä sekä yhteisö- että yksilöjäsenenä.

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n jäsenenä saat

· Laajan ammatillisen asiantuntijaverkoston

Tarjoamme ainutlaatuisen tilaisuuden laajentaa ammatillista vertaisverkostoa ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Järjestämme tapaamisia ja muita tilaisuuksia, joissa yhdistyksemme jäsenet voivat tavata oman alansa ammattilaisia, jakaa tietoa, oppia uutta ja rakentaa yhteistyötä. Vahvan verkostomme ansiosta voimme vaikuttaa yhdessä toimintaympäristöömme.

· Mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja järjestöjen toimintaedellytyksiin

Luomme jäsenillemme mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan päätöksentekoon sekä kehitykseen alueellamme. Tämä antaa jokaiselle tilaisuuden vaikuttaa omalta osaltaan sosiaali- ja terveyspalveluiden parantamiseen sekä järjestöjen toimintaedellytysten edistämiseen. Teemme yhdistyksenä aktiivista yhteistyötä alueemme kuntien sekä hyvinvointialueiden kanssa ja otamme kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

· Ajankohtaista tietoa ja asiantuntijuutta

Tiedotamme jäseniämme aktiivisesti alamme muutoksista. Pidämme huolen siitä, että jäsenillämme on tieto toimintaympäristömme ajankohtaisista asioista. Yhdistyksemme jäsenenä et jää paitsi uusimmasta asiantuntijatiedosta ja paikallisesta toiminnasta.

Liittymällä jäseneksemme varmistat ajankohtaisen tiedon saatavuuden ja mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon vahvassa asiantuntijaverkostossa!

Yhdistyksemme toimii

 • tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi
 • kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
 • toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi
 • syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi
 • sote-järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseksi.

Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan!


Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2024

Arja Kumpu, puheenjohtaja
Christa Carpelan, varapuheenjohtaja
Heidi Uitto, sihteeri

Anna Liakka
Tiina Ihalainen
Henna Raikaslehto
Päivi Mattila 
Riina Pasi
Katja Valkeinen
Miia Kurttila

Varajäsenet:
Saana-Riitta Junnonen
Kaj Wahlroos
Ilkka Kuukka

Asiantuntijajäsenet

Tea Pitkänen, Socom
Merja Hautalainen, Xamk
Minna Kurttila, Kakspy


Työntekijät

Järjestöasiantuntija Helena Haaja, helena.haaja@kykasote.fi

Yhdistyksen sähköposti: yhdistys@kykasote.fi

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry säännöt  


Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys, ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki, ja virallisena kielenä suomen kieli. 

2 § 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä toimeentuloturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi ja syrjäytymisen ja huono-osaisuuden vähentämiseksi. 

3 § 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää alueellaan alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä, järjestää opinto- ja neuvottelutilaisuuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa sekä antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sosiaali- ja terveysturvan kehittämiseksi. Lisäksi yhdistys järjestää retkiä ja muuta virkistystoimintaa sekä toimii sosiaali- ja terveysturvan ja muun sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla työskentelevien henkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistys myöntää tunnustuspalkintoja ansioista sosiaali- ja terveyspolitiikan alalla sekä stipendejä alan opiskelijoille. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja.


Jäsenet 

4 § 

Yhdistyksen henkilöjäseniksi voi liittyä sen toimialueella toimiva yhdistyksen hallituksen hyväksymä sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sosiaalivakuutuksen, diakoniatyön sekä yleisten ja yksityisten sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköiden tai alan järjestöjen piirissä työskentelevä luottamushenkilö ja viran- tai toimenhaltija, alan oppilaitoksen opiskelija, opettaja tai muu viran- tai toimenhaltija tai muu sosiaali- tai terveysturvan alalla toimiva henkilö. Yhteisöjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toimialueelta oleva rekisteröity sosiaali- tai terveysturvan aatteellinen tai ammatillinen yhdistys, julkishallinnon oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yhdistyksen toimialalla toimiva muu oikeuskelpoinen organisaatio. 

5 § 

Yhdistyksen jäsenet ovat 

 1. henkilöjäseniä, joiden jäsenmaksun yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten määrää erikseen 
 2. yhteisöjäseniä, joiden jäsenmaksun yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten määrää erikseen 
 3. kunniajäseniä, jollaisiksi voidaan kutsua yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyksen hyväksi toimineita ansioituneita henkilöitä, joilta ei peritä jäsenmaksua.


Päätösvalta 

6 § 

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset kokoukset ja yhdistyksen ylimääräinen kokous.


Yhdistyksen kokous 

7 § 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi 

 • syyskokous loka-, marras-, tai joulukuussa ja 
 • kevätkokous helmi-, maalis-, tai huhtikuussa 

hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. 

Kokouksissa yhdistyksen henkilöjäsenillä, yhteisöjäsenillä ja kunniajäsenillä on kullakin yksi ääni. Äänioikeuden edellytyksenä on, että jäsenmaksu edelliseltä toimintakaudelta on maksettu.

8 § 

Yhdistyksen kokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa ja kokouksesta sekä siinä käsiteltäväksi tulevista asioista on ilmoitettava jäsenille joko kirjeellä tai sähköpostilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kokouksessa voidaan, huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset, ottaa käsiteltäväksi muukin kuin hallituksen valmistelema asia, jos kokous niin päättää. Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen ja äänestäminen siinä teknisen apuvälineen avulla on mahdollista, jos yhdistyksen hallitus näin päättää. Etäosallistumisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 

9 § 

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja. Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja muut tarvittavat kokousvirkailijat. Kokouksen laillisuus on kokouksen todettava. Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kahden kokoukseen osaa ottaneen, pöytäkirjan tarkastajaksi valitun henkilön tarkistettava ja oikeaksi todettava. 

10 § 

Yhdistyksen syyskokouksessa 

 1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi; 
 2. valitaan erovuorossa olevien tilalle jäsenet yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi 
 3. valitaan yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan yhdistyksen toimintaa seuraavalta vuodelta; 
 4. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi ja vahvistetaan jäsenmaksun suuruudet erikseen kullekin jäsenryhmälle; 
 5. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ottaen huomioon 8 §:n määräykset; 
 6. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat sekä asiat, jotka kokous muuten on päättänyt ottaa käsiteltäviksi. Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

11 § 

Yhdistyksen kevätkokouksessa 

 1. esitetään yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto 
 2. hyväksytään toimintakertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; sekä 
 3. päätetään 10 §:n 6 kohdassa tarkoitetuista asioista


Hallitus ja hallinto 

12 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan toimikaudeksi. Toimikauden pituus on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä ja korkeintaan kolme (3) varajäsentä, jotka eivät ole varsinaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisia varajäseniä. 

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet vuoron mukaan. Näitä sääntöjä sovellettaessa ensimmäinen erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Lisäksi voidaan valita korkeintaan kolme (3) asiantuntijajäsentä.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja ja asiantuntijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeus ja äänestystilanteissa varsinaisen jäsenen poissa ollessa oikeus äänestää. Mikäli hallituksen kokoukseen osallistuu useampi varajäsen, äänestystilanteessa heidän äänestysoikeutensa ratkaistaan arvalla. 

Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

13 § 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille vähintään viisi päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. 

14 § 

Hallituksen tehtäviin kuuluu paitsi yhdistyksen tarkoitusta toteuttava toiminta yleensä 

 1. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksien päätökset;
 2. valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat tai esittää lausuntonsa kokoukselle; sekä 
 3. vastata yhdistyksen varojen hoidosta. 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

15 § 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


Sääntöjen muuttaminen 

16 § 

Muutokset näihin sääntöihin on käsiteltävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jolloin muutoksen aikaansaamiseksi vaaditaan vähintään kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevien äänioikeutettujen äänimäärästä. Sääntöjen muuttamisesta tulee mainita erikseen kokouskutsussa.


Yhdistyksen purkaminen 

17 § 

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä samoin kuin sääntöjen muuttamisesta. Jos yhdistys puretaan, varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen yhdistyksen varsinaisen kokouksen tarkemmin määräämällä tavalla