Kehittämistoiminta

Järjestöjen sote-muutostuki 2024

Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry toimii Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä koordinoivana tahona ja järjestöasiantuntijan työnantajana. Järjestöasiantuntijana alueella toimii Helena Haaja, helena.haaja@kykasote.fi

Järjestöjen sote-muutostukikokonaisuuttaa koordinoi ja hallinnoi vuonna 2024 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry ja sitä toteutetaan yhdessä alueellisten vastuutahojen kanssa, jotka ovat Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, HyTe ry, Satakunnan yhteisöt ry ja Artteli kumppanuusyhdistys ry.

STEAn/ STM järjestöavustusta delegoidaan viidelle suuralueelle, joista jokaisella työskentelee järjestöasiantuntija (Uudellamaalla kaksi järjestöasiantuntijaa). Järjestöjen sote-muutostuki-kokonaisuudella varmistetaan, että alueelliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt saavat riittävän tuen yhteistyön rakentamisessa hyvinvointialueiden kanssa. Tavoitteena on hyvinvointialueiden järjestöyhteistyön edelleen rakentaminen ja juurruttaminen osaksi hyvinvointialueiden rakenteita.

Vuosina 2021-2023 SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskenteli sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. 

Järjestöjen sote-muutostuki kokonaisuudessa tuotetut materiaalit löytyvät Innokylästä.


Järjestöjen sote-muutostuen toiminnan kärjet vuodelle 2024

1. Kaikilla alueilla on järjestörakenne osana hyvinvointialueen toimintaa
Jatketaan hyvinvointialueiden järjestöyhteistyön edelleen rakentamista ja juurruttamista osaksi hyvinvointialueiden toimintaa. Tuetaan hyvinvointialueiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyön rakenteiden muodostumista

2. Järjestöjen toiminta tulee näkyväksi sotepalvelujen palvelupoluilla 
Tuetaan järjestöjen toiminnan näkyväksi tekemistä sotepalvelupolkujen rakentamisessa ja hyte-palvelutarjottimen kehittämisessä

3. Hyvinvointialueilta kerättävä järjestötieto on yhteisesti hyödynnettävissä 
Kehitetään tiedon keräämistä ja kokoamista yhteisille alustoille

4. Kaksikielisten ja ruotsinkielisten järjestöjen asema vahvistuu hyvinvointialueilla 
Tarjotaan tukea kaksikielisille ja ruotsinkielisille järjestöille ja hyvinvointialueille yhteistyön tiivistämisessä

5. Järjestöjen rooli hyvinvointialueilla vahvistuu vaikuttamistyön kautta 
Seurataan sosiaali- ja terveyspolitiikan vaikutuksia järjestöjen asemaan hyvinvointialueilla ja vaikutetaan alueen päättäjiin.


Järjestöyhteistyön videot

Etelä-Karjalan Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen järjestöyhteistyöstä on valmistunut videot. Videoiden avulla lisätään päättäjien, ammattilaisten ja asukkaiden tietämystä  järjestöyhteistyön rakenteista ja toiminnasta.

Etelä-Karjalan järjestöyhteistyö

Kymenlaakson järjestöyhteistyö

Päijät-Hämeen järjestöyhteistyöJärjestöjen sote-muutostuen materiaaleja

Kysely hyvinvointialueen lakisääteisille vaikuttamiselimille 2023

Aluekierroksen yhteenveto 2023

Hyvinvointialueet järjestöjen näkökulmasta kesäkuu 2023

Kysely: Hyvinvointialueiden ja kuntien järjestöavustuskäytännöissä riittää vielä työtä 

Mikä on järjestöjen tilanne hyvinvointialueilla? 

Miten saada järjestöt mukaan sote-palveluihin? - toiminta­malli­koosteet tarjoavat ratkaisuja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön

Vuoden 2022 Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista (pdf) 

Kumppanuussopimus Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan asiantuntijatuesta vuodelle 2024

Kymenlaakson kunnat, hyvinvointialue ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevan Kumppanuussopimuksen, jota arvioidaan vuosittain.

Kumppanuussopimus kattaa:

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan asiantuntijatuen

Verkostojärjestötoiminnan vahvistamisen

Järjestöjen toiminnan näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämisen

Järjestöyhteistyön kumppanuuksien rakentamisen

Verkostojen yhteistyön lisäämisen

Järjestöjen mukana olon varmistamisen asiakas- ja palveluprosesseissa

Tukea vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot: arja.kumpu@kykasote.fi

Ihmiset istuvat yhdessä ja yksi kirjoittaa muistiinpanoja.